ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Research Institute

Επαφές

Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, Italia

protocollo-ammcen@pec.cnr.it

https://www.cnr.it/

+39 06 49931

Το μεγαλύτερο δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα στην Ιταλία

Ιδρύθηκε ως νομική οντότητα στις 18 Νοεμβρίου 1923. Η αποστολή του CNR (Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας) είναι να διεξάγει έρευνα στα δικά του ινστιτούτα, να προωθεί την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στο εθνικό βιομηχανικό σύστημα, να προωθεί τη διεθνοποίηση του εθνικού συστήματος έρευνας. να παρέχει τεχνολογίες και λύσεις για την κάλυψη αναδυόμενων δημόσιων και ιδιωτικών αναγκών, να παρέχει συμβουλές σε κυβερνητικούς και άλλους δημόσιους φορείς και να συμβάλλει στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Στον ερευνητικό κόσμο του CNR, ο κύριος πόρος είναι η διαθέσιμη γνώση, δηλαδή τους ανθρώπους, οι δεξιότητες, η δέσμευση και οι ιδέες τους. Αυτός ο πόρος περιλαμβάνει περισσότερους από 8.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι ερευνητές και τεχνολόγοι. Περίπου 4.000 νέοι ερευνητές στο CNR ασχολούνται με μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητική κατάρτιση στους τομείς ύψιστης προτεραιότητας ενδιαφέροντος του οργανισμού. Σημαντική συνεισφορά προέρχεται επίσης από ερευνητικούς συνεργάτες: ερευνητές από πανεπιστήμια ή ιδιωτικές εταιρείες που συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητες του CNR

Ελληνικά