ΔΙΑΣΟΝΥΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Βοσκοτόπια δασικών εκτάσεων

Η αγροδασοπονία είναι η διαχείριση και ενσωμάτωση δέντρων, καλλιεργειών ή/και ζώων στο ίδιο οικόπεδο. Οι δασικές εκτάσεις βοσκής μπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορες χρήσεις στο πλαίσιο ενός γεωργικού συστήματος, όπως η παροχή εναλλακτικών ευκαιριών βόσκησης για μηρυκαστικά ή άλλα ζώα σε συνδυασμό με δασική παραγωγή, προώθηση της βλάστησης με αύξηση της βιοποικιλότητας και αύξηση της ευημερίας των ζώων.

Αυτή η ενότητα εισάγει τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αρχές της Αγροδασοπονίας για βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις. Θα είναι σε θέση να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με διάφορες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση βοσκοτόπων σε ένα σύστημα Αγροδασοπονίας. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν ένα άθροισμα επιλεγμένων πληροφοριών για διαφορετικά είδη φυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις και τα πλεονεκτήματα της Αγροδασοπονίας σε ένα τέτοιο σύστημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Επιπλέον, αυτή η ενότητα θα παρουσιάσει πολλές επιτυχημένες περιπτωσιολογικές μελέτες δασοκτηνοτροφικων συστημάτων από διαφορετικές χώρες. Οι πληροφορίες που θα αποκτηθούν θα ενθαρρύνουν τους αγρότες να εφαρμόσουν τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους τους.

 

Μαθημα 1

Εισαγωγή στη αγροδασοπονία για βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις

Αυτό το μάθημα εισάγει τους συμμετέχοντες στην αγροδασοπονία γενικά, παρέχοντας πληροφορίες για την έννοια της αγροδασοπονιας, την ιστορία, την έκταση της στον κόσμο, τις πρακτικές και τα πλεονεκτήματα. Παρουσιάζεται επίσης μια επισκόπηση της αγροδασοπονίας σε δασικές εκτάσεις με βόσκηση, προκειμένου να αναπτυχθούν οι γνώσεις των ενδιαφερομένων σε αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της αγροτοδασοπονίας.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στην έννοια της Αγροδασοπονίας | EN | AR | GR | IT

Κεφαλαιο 2

Αγροδασοπονία για βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις | EN | AR | GR | IT

 

Μαθημα 2

Είδη φυτών για τη διαχείριση βοσκοτόπων

Σε αυτό το μάθημα, δίνεται μια σύντομη περιγραφή των δέντρων και των ποωδών ειδών φυτών που χρησιμοποιούνται στη αγροδασοπονία για βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις.
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός είδους φυτού σε ένα τέτοιο σύστημα.

Κεφάλαιο 1

Είδη δέντρων για βοσκοτόπους: Κριτήρια επιλογής ειδών | EN| AR | GR | IT

Κεφαλαιο 2

Οι παράμετροι επιλογής ειδών ποωδών φυτών | EN |AR | GR | IT

 

Μαθημα 3

Πλεονεκτήματα της αγροδασοπονίας για βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις

Σε αυτό το μέρος της ενότητας, μπορείτε να μάθετε για τα πολύτιμα πλεονεκτήματα της αγροδασοπονίας για βοσκήσιμες δασικές εκτάσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Καλύπτονται οι επιπτώσεις στη διατήρηση και την παραγωγικότητα του εδάφους, τη διείσδυση νερού, τη βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων. Θα δοθεί επίσης έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές.

Κεφάλαιο 1

Αγροδασοπονία για τη διατήρηση του εδάφους και του νερού σε βοσκοτόπους | EN | AR | GR IT

Κεφαλαιο 2

Καλή μεταχείριση των ζώων σε βοσκοτόπους/περιηγμένες δασικές εκτάσεις | EN | AR | GR | IT

Κεφαλαιο 3

Επίδραση της αγροδασοπονίας στη βιοποικιλότητα των βοσκοτόπων | EN| AR | GR | IT

Κεφαλαιο 4

Η επίδραση της αγροδασοκομίας στους πληθυσμούς των μελισσών και στην παραγωγή μελιού | EN| AR | GR | IT

Κεφάλαιο 5

Κοινωνικο-οικονομικές εκτιμήσεις της αγροδασοπονίας για βοσκοτόπους | EN| AR | GR | IT

 

Μαθημα 4

Iστορίες επιτυχίας

Εδω, θα παρουσιαστούν επιτυχημένες περιπτώσεις εφαρμογής αγροκτηνοτροφικων συστημάτων προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αγρότες να εισαγάγουν τέτοιες έννοιες στα αγροκτήματα τους. Θα παρασχεθούν δεδομένα από τα υπάρχοντα συστήματα και θα συζητηθούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες

Κεφάλαιο 1

Αγροκτηνοτροφικά Συστήματα: Ιστορίες επιτυχίας | EN | AR | GR | IT

 

Περιορισμένο περιεχόμενο

Αυτό το περιεχόμενο είναι μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες.

Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Ελληνικά